langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Zdarmo po obejdnaní kurzu poskytujeme:

jazykový audit:

 • vstupné písomné testy pre všetkých študentov,
 • vyhodnotenie testov a odporučenie vhodnej jazykovej úrovne,
 • rozdelenie študentov do skupín (pri skupinových kurzoch),
 • správa – „report“ o výsledku v elektronickej forme.

spracovanie učebného plánu:

 • na základe výsledkov vypracujeme učebný plán a tempo výučby.

priebežné (progress) a záverečné testy:

 • na základe prebraného učiva,
 • overenie si získaných vedomostí a zároveň kontrola pre zamestnávateľov.

štatistika dochádzky študentov:

 • na žiadosť vytvoríme v elektronickej podobe percentuálne vyjadrenie štatistiky dochádzky študentov,
 • firma si štatistikou dochádzky môže overiť pravidelnosť účasti zamestnancov na výučbe.

kontrola priebehu výučby a lektorov:

 • kontrola vyučujúcich vo forme observácií hodín,
 • osobná, priama spätná väzba od klienta (rozhovor, dotazníky spokojnosti).

zavrieť

 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780