langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Nezávislý jazykový audit

Nezávislý jazykový audit objektívne a komplexne zhodnotí vaše reálne jazykové znalosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Potrebujete treťou stranou zistiť, či výučba, ktorú ste si objednali a ktorá vo vašej firme prebieha(la) je/bola efektívna(ou) a študenti dosahujú/dosiahli pokrok? Prizvite si inú (nezávislú) inštitúciu s cieľom zabezpečenia nezávislého jazykového auditu a podania správy o reálnych jazykových znalostiach študentov.

Nezávislý jazykový audit sa skladá z dvoch častí:

Písomná časť - test, ktorého vypracovanie trvá 60 minút zaradí testovaného do príslušnej skupiny užívateľov jazyka podľa jednotlivých jazykových kompetencií, s rešpektom na Spoločný európsky referenčný rámec.

Ústna časť – Ústny pohovor, ktorého dĺžka je cca 15-25 minút na jedného účastníka sa skladá z rady štruktúrovaných otázok koncipovaných od jednoduchších po zložitejšie. Cieľom pohovoru nie je 100% gramatická presnosť, ale schopnosť jazyk reálne používať ako i v bežnom, tak aj v profesionálnom živote testovaného.
 
slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny